Laatuantenni Verkkokauppa

Tietosuojaseloste

Laatuantenni Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Laatuantenni Oy:n henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme tiedot Laatuantennin sähköpostirekisterissä, sekä myyntijärjestelmässä.

Selosteessa kerromme

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
 2. Mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?
 3. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää?
 4. Mihin tarkoitukseen käytämme tietoja ja millä perusteella käsittelemme niitä?
 5. Kuinka kauan säilytämme tiedot?
 6. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin
 7. Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot?

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Laatuantenni Oy Rälssintie 4, 00720 Helsinki Puhelinnumero 020 707 0310 Sähköposti info@laatuantenni.fi Y-tunnus: 2776643-6

Tietosuojavastaava: Joona Karastie Puhelinnumero +358 44 7031 306 Sähköposti joona.karastie@laatuantenni.fi

Mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Keräämme käyttäjistämme vain palvelun toiminnan ja kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja:

 • Tunnistamiseen ja tunnistautumiseen, yhteydenpitoon sekä palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot: nimi ja sähköpostiosoite. Salasanoja emme missään yhteydessä säilytä luettavassa muodossa.
 • Facebook-tunnistautumisen yhteydessä käyttäjän hyväksymät Facebook-tiedot.
 • Web-sivustollamme kerätään evästeitä niiden toiminnan optimoimiseksi. Tallennamme evästeisiin anonyymisti tietoja kuten ip-osoite sekä käytettävän laitteen ja selaimen tiedot.
 • Sähköpostiasiakaspalveluun liittyvät tiedot, joita säilytämme asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Henkilötiedot, jotka keräämme.

Keräämme edellä mainitut tiedot pääosin aina suoraan uudelta asiakkaalta. Näihin tietoihin kuuluu: Nimi, Yrityksen tiedot, Sähköposti, puhelinnumero, laskutustiedot.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Asiakkaalla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Asiakkaalla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

Oikeus tietojen poistamiseen

Asiakkalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Asiakas peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
 • Asiakas vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta
 • Tietojen käsittely on lainvastaista

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Asiakkalla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Vastustamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Asiakkaallaon oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perusten. Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä ammattilaisten yhteystietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on.

Oikeus peruuttaa suostumus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

Oikeuksien käyttäminen

Asiakkaalla oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä Laatuantennin tietosuojavastaavaan.

Tietosuojavastaava: Joona Karastie Puhelinnumero +358 44 7031 306 Sähköposti joona.karastie@laatuantenni.fi

Mihin käytämme tietoja ja millä perusteella käsittelemme niitä?

Laatuantenni käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

Sopimukseen täytäntöön paneminen

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen, eli palvelumme tarjoaminen, on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Sopimus muodostuu Laatuantenni Oy:n ja käyttäjän välille käyttäjän rekisteröityessä palveluun. Asiakas hyväksyy tietosuojaselosteen mukaisen tietojen käsittelyn käyttämällä palvelua. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

Lakisääteinen velvoite

Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Esimerkkejä näistä ovat:

Kirjanpitolainsäädäntö

Tapahtuma- ja ravintola-aloja koskeva lainsäädäntö

Suostumus

Verkkosivujemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi. Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään erillinen suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

Kuinka kauan säilytämme tiedot

Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan, ellei lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaki, toisin vaadita. Esimerkiksi ostotapahtumat säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan, mutta tiedot anonymisoidaan sopimussuhteen päättyessä.

Verkkosivujen anonyymiä kävijäanalytiikkatietoa säilytämme vain niin kauan kuin se on tarpeen markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietojen käsittely tapahtuu Laatuantenni Oy:n työntekijöiden toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Laatuantenni Oy pidättää oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot

Suurin käyttäjädataan liittyvä riski järjestelmään liittyen on järjestelmään kertyvän henkilötiedon  päätyminen vääriin käsiin esimerkiksi tietomurron yhteydessä. Tämän epätodennäköisen riskin toteutuessa tietojen pohjalta voi selvittää käyttäjän ostokäyttäytymistä, päätellä sijaintia tapahtumapäivinä ja lähettää roskapostia. Laajamittaisista tietovuodoista toimitetaan sopimusosapuolelle (yhteyshenkilö) aina ilmoitus riippumatta siitä, onko asia ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva vai ei.

Laatuantenni Oy:n turvallisuustoimien päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi.

Toimenpiteitä tietoturvallisuuden ja tietosuojan varmistamiseksi ovat:

Tietojen saatavuutta ja käytettävyyttä lisäävillä toimilla pyritään varmistamaan merkityksellisen tiedon saatavilla olo silloin kun sitä tarvitaan. Tällaisia toimia ovat järjestelmien toiminnan varmistaminen, varmuuskopioinnit, varahenkilöjärjestelmät ja tiedon oikea arkistointi.

Tietojen eheyttä pyritään turvaamaan järjestelmien tarkistusten ja valvonnan kautta. Turvatoimien ja ohjeistuksen tavoitteena on ehkäistä virheitä ja laiminlyöntejä tietojen käsittelyssä.

Tietojen luottamuksellisuus pyritään varmistamaan organisatorisilla ja teknisillä keinoilla. Organisatorisina keinoina toimivat mm. salassapitosopimukset, määritellyt toimintaprosessit, ohjeistukset ja henkilöstön koulutus. Teknisiä keinoja ovat mm. virus- ja haittaohjelmasuodatuksen toteutus, tietoliikenteen salaus, vahva tunnistaminen, tietoverkon ja päätelaitteiden suojaus sekä salaus, tilojen lukitukset ja valvonta sekä paperiaineiston tuhoamisen osalta siihen erikoistuneen kumppanin käyttö.

Viimeksi päivitetty 24.5.2018

Ostoskorisi on tyhjä